Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sumaryczny Impact Factor

W rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  jako jedno z kryteriów pojawia się wskaźnik: sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora.

Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

 

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

 

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma

Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku

Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku

IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku

IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.