FAQ - Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

Jak i gdzie zarejestrować publikację w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH?
Najbezpieczniejszą formą przekazania publikacji do rejestracji jest przesłanie pełnego tekstu e-mailem na adres: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl. Jeśli nie ma takiej możliwości, to oryginał publikacji należy dostarczyć pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej w holu Biblioteki Głównej.

W przypadku publikacji w języku innym niż angielski (np. w języku polskim, rosyjskim, niemieckim itd.), należy dołączyć tłumaczenie tytułu publikacji na język angielski. Jest to warunek konieczny, aby publikacja mogła zostać wpisana do bazy. Materiały są zwracane po zarejestrowaniu w bazie.

Jakie są przepisy dotyczące kwalifikowania publikacji?
Szczegółowe informacje dotyczące bieżących zasad kwalifikowania oraz punktowania publikacji uzyskać można podczas zgłaszania publikacji do rejestracji lub telefonicznie (tel. 12 617 32 15).

Jakie materiały są rejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH?
Wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych i przemysłowych, zgłoszenia patentowe, normy, mapy, atlasy, raporty, sprawozdania itd.) opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej (na płytach CD, na dysku Flash oraz w Internecie).

Jaki powinien być prawidłowy zapis afiliacji przy publikacjach naukowych pracowników AGH?
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie stosowania ujednoliconej formy nazwy Uczelni podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych prawidłowa afiliacja Uczelni brzmi:
w wersji polskojęzycznej: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza lub AGH w Krakowie;
w wersji anglojęzycznej: AGH University of Science and Technology lub AGH University.

Przyjęta nazwa Uczelni winna ponadto występować zawsze na pierwszym miejscu, przed nazwą jednostki, będącą częścią składową AGH (np. wydziału, katedry).

Dlaczego nie widać wszystkich moich publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH?
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH rejestruje przede wszystkim prace afiliowane nazwą Uczelni. Od 2013 roku, za zgodą władz rektorskich, do bazy wprowadzane są także opisy prac, w których przy nazwisku autora/autorów podano inną niż AGH afiliację (nazwę innej uczelni/instytucji). Lista tych publikacji widoczna jest w zakładce Pozostałe. Znajdują się tam także opisy publikacji, w których nie podano żadnej afiliacji.

Czyje publikacje mogą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH?
W Bibliografii Publikacji pracowników AGH rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników naukowych AGH oraz doktorantów, jak również pracowników bibliotecznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, specjalistów oraz pracowników emerytowanych.

Czy w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników rejestrowane są patenty i zgłoszenia patentowe?
W Bibliografii Publikacji Pracowników AGH są rejestrowane zarówno opisy patentowe, zgłoszenia patentowe, jak i opisy wzorów użytkowych.

Gdzie sprawdzić liczbę punktów MNiSW dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH?
Punkty dla tytułów czasopism oraz serii wydawniczych sprawdzić należy na wykazach sporządzanych przez MNiSW. Wykazy te zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce „Pracownicy” w menu po lewej stronie (czwarta pozycja) Lista czasopism - komunikaty MNiSW

Uzupełnianie opisów bibliograficznych określonymi wartościami punktowymi jest oparte na zasadach określonych rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązującym jest Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

Ewentualne pytania w sprawie punktacji MNiSW prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.