SIBROL

Baza danych SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych) jest systemem informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Głównym celem systemu jest skuteczne pozyskiwanie i gromadzenie możliwie wyczerpujących, wiarygodnych danych i dostarczanie informacji w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Baza jest tworzona przez placówki naukowe podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.), Ministerstwu Środowiska, V Wydziałowi PAN oraz uczelnie rolnicze (od 1997 r.). 
Ze względu na swoją zawartość może być uważana za kontynuację bazy danych PARC, obejmuje jednak znacznie szerszy zakres tematyczny i dysponuje nieporównywalnie bogatszym zasobem informacyjnym. Baza jest aktualizowana raz do roku.


Wydawca: Centralna Biblioteka Rolnicza

Więcej informacji