Przykłady opisów bibliograficznych

Wzór opisu bibliograficznego zgodnie z polską normą PN-ISO 690: 2012, Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych  i powołań na zasoby informacji

 

Książka  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki. Tytuł. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Tytuł, numer serii**. ISBN**.

Przykład:

Hojny, M. Modelling steel deformation in the semi-solid state. Wyd. 2. Cham: Springer International Publishing, cop. 2018. Advanced Structured Materials, 47. ISBN 978-3-319-67975-4.

 


 

Książka online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki. Tytuł [online]. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania [przeglądany…]. Tytuł, numer serii**. ISBN**. Dostępny w: (należy podać doi; jeżeli nie ma doi to adres url)

Przykład:

Kampczyk, Arkadiusz. Geodezja kolejowa. Podstawy układu geometrycznego toru [online]. Red. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. Warszawa: Norbert Pawlikowski, 2018 [przeglądany 12 grudnia 2018]. e-ISBN 978-83-269-7832-6. Dostępny w: https://nowageodezja.pl/pobierz-zalacznik/136/32


 

Rozdział książki  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez rozdział. Tytuł, numer serii**. ISBN**.

Przykłady:

Wołowiec, Magdalena i in. Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Red. Zbysław Dymaczewski i in. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 383-385. Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska. ISBN 978-83-64959-04-2.

Skalski, A. et al. 3D segmentation and visualisation of mediastinal structures adjacent to tracheobronchial tree from CT. W: Information technologies in biomedicine, Vol. 2. Eds. E. Piętka, J. Kawa. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, cop. 2010, pp. 533-534. Advances in Intelligent and Soft Computing, 69. ISBN 978-3-642-13104-2.


 

Rozdział książki online  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki [online]. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez rozdział [przeglądany ...]. Tytuł, numer serii**,  ISBN**. Dostępny w: …………………

Przykład:

Dziubaniuk, M., Wyrwa, J., Rękas, M.  Własności elektrochemiczne ceramiki 3YSZ domieszkowanej tlenkiem niobu. W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki [online]. Red. Zbigniew Czyż. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 128-141 [przeglądany 12.12.2018].  e-ISBN 978-83-65932-39-6. Dostępny w: http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/267/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20in%C5%BCynierii%20materia%C5%82owej%20oraz%20mechaniki.pdf


 

Referat z materiałów konferencyjnych (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora referatu. Tytuł referatu. W: Tytuł publikacji zawierającej referat oraz dane konferencji (nazwa konferencji, miejsce i data przejęte z publikacji). Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez referat. Tytuł, numer serii**. ISBN i/lub ISSN**.

Przykłady:

Kapeluszna, E. i in. Wbudowanie glinu w C-A-S-H ze zmiennym stosunkiem Ca/Si oraz Al/Si - charakterystyka struktury i mikrostruktury. W: Monografie technologii betonu. X konferencja Dni Betonu: tradycja i nowoczesność. Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018, s. 599-610. ISBN 978-83-61331-28-5.

Frocisz, Ł., Matusiewicz, P. Analiza statystyczna zmian twardości lanych i kutych stali nadeutektoidalnych. W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej, Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018. Monografia. Kraków: AKAPIT, 2018, s. 75-80. ISBN: 978-83-65955-14-2.


 

Referat z materiałów konferencyjnych online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora referatu. Tytuł referatu. W: Tytuł publikacji zawierającej referat łącznie z danymi dotyczącymi konferencji [online]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez referat [przeglądany ...]. Tytuł, numer serii. ISBN/ISSN. Dostępny w: ………..…………….

Przykład:

Oettingen, M., Stanisz, P. Monte Carlo modeling of PWR fuel assemby with thorium fuel. W: ENC 2016. European Nuclear Conference, 9–13 October 2016 Warsaw, Poland [online]. Belgium: European Nuclear Society, cop. 2016, pp. 35-44 [przeglądany 19 grudnia 2018]. ISBN: 978-92-95064-27-0.  Dostępny w: https://goo.gl/O0LvtP


 

Artykuł z czasopisma (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok, wolumen, numer (rocznik, zeszyt), strony zajęte przez artykuł. ISSN.

Przykład:

Stawiarski, Ł., Piróg, S. Active power decoupling topology for AC-DC and DC-AC single-phase systems with decoupling capacitor minimization. Archives of Electrical Engineering. 2018, vol. 67, iss. 1, pp. 193-205. ISSN 1427-4221.


 

Artykuł z czasopisma online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma [online]. Rok, wolumen, numer (rocznik, zeszyt), strony zajęte przez artykuł [przeglądany ...]. Dostępny w:…………

Przykład:

Cichacz, Sylwia, Zioło, Irmina A. 2-swappable graphs. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics [online]. 2018, vol. 15, iss. 3, pp. 242-250 [przeglądany 12 grudnia 2018]. ISSN 0972-8600. Dostępny w: doi: https://doi.org/10.1016/j.akcej.2017.11.002


 

Norma

Przykłady:

PN-B-02877-4:2001, Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania.

PN-EN 1537:2013-11, Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy gruntowe.

DIN 500099: 2015-08, Zugversuch an metallischen zellularen Werkstoffen.


 

Patent

Przykłady:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Narzędzie do nagniatania ślizgowego diamentem. Wynalazca: Czechowski K. et al. Opis patentowy PL 219877 B1. Opubl. 2015-07-31.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego. Wynalazca: Ochoński Włodzimierz. Opis patentowy PL 220187 B1. Opubl. 2015-09-30.


 

Wydawnictwo prawne

Przykład:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm.


 

Praca magisterska / rozprawa doktorska

Przykład:

Guzowski S. Analiza transportu ciepła w kolumnie rektyfikacyjnej cynku w procesie New Jersey. [Rozprawa doktorska], Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2004, kps [przechowywany w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie].


 

Regulamin, sprawozdanie

Przykład:

Badania stojaka hydraulicznego wg rys. W33.031/1 pod obciążeniem dynamicznym. Sprawozdanie nr 1/DLB-2/2005. Laboratorium Badań CMG KOMAG, Gliwice styczeń 2005 [materiały niepublikowane].


 

Mapa - jednoczęściowy dokument kartograficzny

Przykłady:

Beskid Sądecki. Mapa, 1:1000 000, wyd. 10, Warszawa: Wydawnictwo Piętka, 1975.

Wisła. Turystyczny plan miasta. Mapa, 1:25 000, Katowice: Wydawnictwo Bela, 2004. ISBN 83-87502-76-6.


 

Mapy seryjne - opis pojedynczej części

Przykłady:

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. M-34-64-D, 973, Kraków. Oprac. S. Witczak, A. Haładus, R. Duda; red. ark. Józef Chowaniec. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 1997.

Kraków. Mapa 1: 50 000. Oprac. S. Witczak, A. Haładus, R. Duda ; red. ark. Józef Chowaniec. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 1997. (Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ; M-34-64-D, 973).

Mapa sozologiczna Polski skala 1: 50 000. M-34-26-C, Pątnów. Wyk. Przedsiębiorstwo „Geopol” Poznań, red.: J. Rzepecki, G. Suchanecka; konsultanci nauk. ark. A. T. Jankowski et al. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997.


 

Instrukcja techniczna

Przykład:

Instrukcja obsługi. Silnik stacyjny S101M. Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO. Łódź 1982.


 

Inne prace niepublikowane

Przykład:

Kaczmarczyk K. i in. Manewrowy ciągnik elektryczny do transportu materiałów i ludzi. ITG KOMAG, Gliwice 2010 [materiały niepublikowane].

 

* jeżeli nie jest to pierwsze wydanie

** jeżeli występuje w publikacji