NORMALIZACJA dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna?

Normalizacja dla inżynierów i menedżerów. Czy jest potrzebna?

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

Normy są coraz częściej postrzegane jako narzędzia zapewniające znaczące korzyści dla:

  • państw i społeczeństw – w odniesieniu do konkurencyjności gospodarczej i dostępu do rynków światowych, zrównoważonego rozwoju, działalności regulacyjnej, zakupów publicznych;
  • przedsiębiorstw – w odniesieniu do transferu technologii, znajomości rynków, dobrych praktyk zarządzania, uznawania jakości;
  • konsumentów – w odniesieniu do porównywania wyrobów i  usług, poprawy jakości, informacji o funkcjonowaniu urządzeń, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko;
  • naukowców – w odniesieniu do pomiarów, oceny ryzyka, rozpowszechniania innowacji.

Z tego względu znajomość technicznego, ekonomicznego i społecznego znaczenia norm i normalizacji,  jak też przynoszonych przez nie korzyści, staje się niezbędna nie tylko dla przyszłych inżynierów, ale także dla menedżerów, naukowców, ekonomistów, prawników, czy administracji publicznej.

Znaczenie normalizacji jako przedmiotu edukacji jest coraz bardziej uznawane na całym świecie. Wiele uniwersytetów i innych instytucji edukacyjnych stopnia wyższego wprowadza swych studentów w zagadnienia normalizacji. Co więcej, przedmiot normalizacji i jego relacje z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi są poruszane w szeregu publikacji książkowych, w czasopismach naukowych i innych publikacjach akademickich.

Unia Europejska w swych dokumentach strategicznych również uznaje rolę normalizacji w polityce i gospodarce europejskiej,  i zachęca do rozwijania systemów edukacyjnych w tym zakresie. Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska wzywają państwa członkowskie, aby wzmocniły pozycję normalizacji w programach nauczania i na kursach akademickich w celu zaznajomienia studentów ze strategicznym znaczeniem normalizacji oraz związanymi z nią wyzwaniami.

Niestety, w dziedzinie edukacji normalizacyjnej Polska wypada bardzo niekorzystnie na tle innych krajów, nie tylko rozwiniętych, ale i rozwijających się, w których tematykę tą wprowadzono w sposób systemowy do edukacji akademickiej. Skutki tego są widoczne: brak „konsumenckiego” podejścia do nabywanych dóbr i usług, słabsza konkurencyjność wielu polskich przedsiębiorstw (brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej i menadżerskiej w tym zakresie skutkujący nieumiejętnością korzystania z norm), słabe wykorzystanie potencjału nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Wielu osobom, które zaangażowały się w normalizację w ich życiu zawodowym, brakuje wykształcenia normalizacyjnego, które pozwoliłoby im na realizację tego zadania w sposób profesjonalny. Normalizacja, jako część programu nauczania akademickiego, powinna dotyczyć wszystkich studentów. Naukowcom także potrzebna jest wiedza z zakresu normalizacji, ponieważ coraz częściej występuje potrzeba normalizacji już na etapie innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych.

Niniejsze seminarium ma za zadanie pokazać potrzebę normalizacji i korzyści z niej wynikające oraz przybliżyć kompleksowe podejście do edukacji normalizacyjnej w środowisku akademickim przygotowującym specjalistów zarówno w dziedzinach technicznych, jak też w zarządzaniu produkcją i przedsiębiorstwem.

Konspekt seminarium:

1. Normalizacja - co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze.

2. Efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy.

3. Normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach.

4. Korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej, makroekonomii).

5. Rola norm w funkcjonowaniu firmy.