Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Springer - program publikowania otwartego 2019-2022

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. 

Program umożliwia publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW. 

Pula artykułów niewykorzystanych w 2022 roku została przeniesiona na 2023 rok (ok. 500 artykułów dla polskich instytucji akademickiech)

Programem objęte są artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation.

EditorialNotes, News, Letters są wyłączone z programu. 

Więcej informacji o programie, wykaz czasopism, instrukcje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki