Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Cennik usług i opłat

 

CENNIK USŁUG I OPŁAT

POBIERANYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

im. Stanisława Staszica w Krakowie

(na podstawie zarządzenia nr 42/2021 z dn. 12 lipca 2021 r.

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat pobieranych

w Bibliotece Głównej Akademii im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

Podstawowe zasady świadczenia usług i pobierania opłat


1. Cennik obejmuje usługi, które zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479), mogą być wykonywane odpłatnie.
2. Opłaty pobierane za usługi świadczone przez Bibliotekę Główną AGH zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Koszty wysyłki zamówionych materiałów ponosi zamawiający.
4. Dyrektor Biblioteki Głównej AGH może w szczególnych przypadkach zmniejszyć wysokość pobieranych opłat lub zdecydować o ich podwyższeniu, na wniosek kierownika właściwej jednostki wewnętrznej Biblioteki lub użytkownika.

 

I. Usługi związane z udostępnianiem zbiorów
L.p. Wyszczególnienie usługi/opłaty Cena brutto [zł] Uwagi
1. Sprowadzenie dokumentów wtórnych z bibliotek krajowych wg rachunku opłata w wysokości określonej przez bibliotekę/instytucję wypożyczającą
2. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych
wg rachunku lub
IFLA Voucher 1)
opłata w wysokości określonej przez bibliotekę/instytucję wypożyczającą
3. Wypożyczenie materiałów własnych do bibliotek zagranicznych IFLA Voucher 1 vol. = 1 IFLA Voucher
II. Usługi informacyjne
4. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych AGH 30,00
koszt 1 godziny pracy bibliotekarza
+koszty wydruku/skanu
5. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych spoza AGH 2) 50,00
koszt 1 godziny pracy bibliotekarza
+koszty wydruku/skanu
6. Opracowanie kwerend dla przemysłu 2) 120,00
koszt 1 godziny pracy bibliotekarza
+koszty wydruku/skanu
III. Usługi reprograficzne
7. Odbitka kserograficzna 0,25 koszt 1 strony odbitki
8.
Wydruk – format A4
czarno-biały
kolorowy  3)
 
0,25
1,00
koszt 1 strony wydruku
9.
Wydruk – format A3
czarno-biały
kolorowy  3)
 
1,00
6,00
koszt 1 strony wydruku
10.
Skan – format do A4
300 dpi
600 dpi
 
1,00
2,00
koszt 1 strony skanu
11.
Skan – format do A3
300 dpi
600 dpi
 
2,00
3,00
koszt 1 strony skanu
12.
Skan – format do A2
300 dpi
600 dpi
 
4,00
8,00
koszt 1 strony skanu
13.
Skan – format do A4 w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek zagranicznych: 
300 dpi do 10 stron
300 dpi 10 - 20 stron
300 dpi 20 - 30 stron
300 dpi 30 - 40 stron
 
 
0,5 IFLA Voucher
1 IFLA Voucher
1,5 IFLA Voucher
2 IFLA Voucher
 
14. Archiwizacja skanów na płycie CD/DVD 4,00 koszt za 1 płytę
IV. Opłaty o charakterze sankcyjnym
15. Opłata za przetrzymywanie książki po wyznaczonym terminie zwrotu 0,20  
16. Duplikat karty bibliotecznej 5,00  
17. Opłata za uszkodzenie, zniszczenie książki 10,00  
18.
Opłata za odtworzenie książki zagubionej
oprawa
kserokopia
 
40,00
0,25
 
 
koszt za kserokopię 1 strony
19.
Opłata za zagubiony żeton z numerem
szatnia
Czytelnia Główna
 
20,00
10,00
 
20. Opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk do kabiny pracy indywidualnej 20,00  

 

1) 1 IFLA Voucher = 40 zł
2) Kwerendy są wykonywane w oparciu o zasoby informacyjne BG AGH, o ile umowy licencyjne nie stanowią inaczej.
3) Wydruki kolorowe tylko ze zbiorów bibliotecznych BG AGH.

 cennik 2021.pdf