Biblioteki Wydziałowe

"Biblioteki jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej tworzą sieć biblioteczną i wraz z Biblioteką Główną stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny".

(Zarz. nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 r.)

 

Sieć biblioteczna AGH składa się z 25 bibliotek, w tym 15 bibliotek wydziałowych, 7 bibliotek katedr i 3 bibliotek jednostek pozawydziałowych.

 Informator o bibliotekach 2016/2017

Zbiory obejmują (stan na 31.12.2015 r.)
          książki 283.577 vol.
          czasopisma   23.303 vol.
          zb. spec   41.883 jedn. inw.
            razem:     348.478 jedn. ob.
 
 
 
 
 
 

Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 231 tytuły
 
Biblioteki Sieci funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnych jednostek organizacyjnych. Zasady korzystania z bibliotek określają regulaminy wewnętrzne, oparte na Ramowym regulaminie uczelnianej sieci bibliotek AGH (Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora AGH, rozdział 8), zatwierdzone przez Dziekanów lub Kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Biblioteki gromadzą i udostępniają książki, czasopisma i zbiory specjalne zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną realizowaną w macierzystych jednostkach organizacyjnych.
 
Źródłem informacji o zbiorach bibliotek są tradycyjne katalogi kartkowe (znajdujące się w siedzibach bibliotek) oraz Katalog Komputerowy AGH (tworzony metodą współkatalogowania w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua). Opracowane są w nim wydawnictwa, które wpłynęły do bibliotek po 1998 r., a, w zależności od potrzeb i możliwości danej biblioteki, także zbiory wcześniejsze. Status „na wydziale” w katalogu komputerowym oznacza jedynie, że wymieniona w lokalizacji biblioteka posiada dany egzemplarz. Informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece wydziałowej. 


Szczegółowe informacje teleadresowe, godziny otwarcia podano poniżej.

Biblioteka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - WGiG *)
Biblioteki Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP *)
• Biblioteka Wydziałowa
• Biblioteka Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
Biblioteki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - WEAIiIB
•Biblioteka Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
•Biblioteka Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
•Biblioteka Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki
•Biblioteka Katedry Metrologii i Elektroniki
Biblioteki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - WIEiT
•Biblioteka Wydziałowa
•Biblioteka Katedry Elektroniki
Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - WIMiR
Biblioteka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - WGGiOŚ *)
Biblioteka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ *)
Biblioteka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - WIMiC *)
Biblioteki Wydziału Odlewnictwa - WO *)
•Biblioteka Wydziałowa
•Biblioteka Katedry Chemii i Korozji Metali
Biblioteka Wydziału Metali Nieżelaznych - WMN *)
Biblioteka Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu - WWNiG *)
Biblioteka Wydziału Zarządzania - WZ *)
Biblioteka Wydziału Energetyki i Paliw - WEiP *)
Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej - WFiIS *)
Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej - WMS *)
Biblioteka Wydziału Humanistycznego - WH *)
Biblioteki Jednostek Pozawydziałowych
• Studium Języków Obcych
• Muzeum AGH
• Centrum e-Learningu

*) oznaczono biblioteki współpracujące przy tworzeniu wspólnego katalogu komputerowego