K A L E N D A R I U M

Stanisław Staszic (1755-1826)
Stanisław Staszic
(1755-1826)

1755 przychodzi na świat w Pile w pierwszych dniach listopada w rodzinie pilskiego burmistrza
1772 pierwszy rozbiór Polski, Piła dostaje się pod panowanie Prus
1774 w Poznaniu otrzymuje niższe święcenia kapłańskie (data przyjęcia przez Staszica wyższych święceń kapłańskich nie jest znana); przez kolejne cztery lata będzie pobierał nauki w szkole wojewódzkiej w Poznaniu
1779 wydaje w Warszawie swe pierwsze prace literackie w postaci tłumaczeń z francuskiego utworów L. Racine'a (Religia) oraz Woltera (Poema o zapadnieniu Lisbony)
1779-
1781
pobyt na studiach za granicą; po krótkim pobycie w Lipsku i Getyndze, przez prawie dwa lata studiuje w paryskim College Royal fizykę i historię naturalną; w Paryżu poznaje sławnego przyrodnika Buffona, którego książkę Epoki natury przetłumaczy później na język polski (1786)
1781 po powrocie do kraju na kilkanaście lat wiąże się z rodziną Andrzeja Zamoyskiego, zostając nauczycielem i wychowawcą jego synów; osiądzie na stałe w Zamościu, wejdzie do grona profesorów Akademii Zamojskiej, uzyska tytuł doktora obojga praw, później na kilka lat obejmie probostwo w Turobinie(l788-1791)
1787 ogłasza anonimowo Uwagi nad życiem Jana Zomoyskiego, inspirowany przez Zamoyskiego zbiór rozpraw o naprawie Rzeczypospolitej; po trzech latach opublikuje jeszcze Przestrogi dla Polski, w których będzie szukać odpowiedzi na pytanie: Czyliż nie ma dla Polski ratunku?
1790-
1791
podroż do Austrii i Włoch z rodziną Zamoyskich, podczas której Staszic prowadzi dziennik, zapisując swe obserwacje jako badacza społeczeństw
OPRACOWANIE

WYSTAWA          
Biblioteka Główna AGH  
10 X - 30 XI 2005