Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

INFORMACJA OGÓLNA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: mgr Tomasz Józefko, e-mail: iodo[at]agh.edu[dot]pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, dane teleadresowe, miejsce zatrudnienia lub nauki;
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
   a. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) – art. 49 pkt. 2*;
   b. Statut AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku – §38 punkt 5**;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki Głównej AGH oraz bibliotek wydziałowych (gdy wniosek o założenie lub aktywację konta bibliotecznego dotyczy połączonego konta dla Biblioteki Głównej i wydziałowej). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również inni upoważnieni przez AGH pracownicy wykonujący czynności związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej lub wydziałowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu identyfikacji i kontaktu (powiadamiania o dostępności zamawianych i rezerwowanych książek, monitowania w przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, kontaktowania się w sprawach związanych z prawidłową realizacją usług bibliotecznych), w celach szkoleniowych, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej lub wydziałowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ostatniej aktywacji konta bibliotecznego lub do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej lub wydziałowej na czas dochodzenia roszczeń;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do usunięcia danych;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane w formie profilowania;
 11. podanie przez Panią/Pana danych określonych w pkt. 3 jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do korzystania z usług Biblioteki Głównej i wydziałowej i nie wymaga odrębnej zgody.

* Art. 49 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu”.

** §38

5. Uczelnia przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie: imię i nazwisko, nr Pesel, adres zamieszkania, informacje o miejscu studiowania, kształcenia lub zatrudnienia, dane kontaktowe w tym nr telefonu i adres poczty e-mail, nr karty bibliotecznej.

 

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego